ⓘ Symffoni rhif 3 (Górecki)

                                     

ⓘ Symffoni rhif 3 (Górecki)

Symffoni â thri symudiad yw Symffoni rhif 3, Opws 36, a elwir hefyd yn Symffoni Caneuon Gofidus. Cyfansoddodd Henryk Górecki hi yn Katowice, Gwlad Pwyl, rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 1976. Maer symffoni yn enghraifft or trawsnewidiad a fu rhwng arddull anghyseiniol Górecki yn ei weithiau cynnar ai arddull gyweiraidd ddiweddarach.

Cenir testun Pwyleg gwahanol gan unawdydd soprano ymhob un or tri symudiad. Galarnad i Fair or 15g ywr cyntaf, neges ar fur cell Gestapo or Ail Ryfel Byd ywr ail, a chân werin o Silesia ywr olaf fam syn chwilio am ei mab a laddwyd yng ngwrthryfeloedd Silesia. Dawr symudiad cyntaf ar trydydd o safbwynt rhiant sydd wedi colli plentyn, ar ail o safbwynt merch sydd wedi ei gwahanu oi mam. Mamolaeth a gwahaniad o achos rhyfel yw prif themâur symffoni.

Cyn 1992, dim ond arbenigwyr oedd yn gyfarwydd â gwaith Górecki, a hynnyn bennaf am ei fod yn un or cyfansoddwyr oedd yn gyfrifol am adfywiad yng ngherddoriaeth Gwlad Pwyl ar ôl y rhyfel. Y flwyddyn honno, ar symffoni yn 15 mlwydd oed, cyrhaeddodd recordiad, a gyhoeddwyd gan gwmni Elektra-Nonesuch, frig y siartiau clasurol yng Ngwledydd Prydain ar Unol Daleithiau. Erbyn hyn, mae dros filiwn o gopïau wedi eu gwerthu, llawer iawn yn fwy nar cyfanswm gwerthiant byddai rhywun yn disgwyl o recordiad o symffoni gan gyfansoddwr or 20g. Gwaethar modd, nid yw hyn wedi llwyddo ysgogi diddordeb yng ngweithiau eraill Górecki.

                                     

1. Cefndir

Er mai anffafriol oedd yr hinsawdd wleidyddol roedd awdurdodau comiwnyddol yn collfarnu celfyddyd fodern gan ei galwn ffurfiolaeth, roedd rhyddid nas gwelwyd or blaen gan gyfansoddwyr Gwlad Pwyl yn dilyn sefydlu gŵyl Hydref Warsaw ym 1956. Enillodd Górecki ei blwyf ymysg cyfansoddwyr avant-garde am waith arbrofol, anghyseiniol a chyfresol ei yrfa gynnar; daeth cyfansoddiadau modernaidd megis Scontri, oedd yn llwyddiannus yn Hydref Warsaw 1960, a Symffoni rhif 1, a wobrwywyd yn Bienniale Ieuenctid Paris 1961 a sylw rhyngwladol iddo. Trwy gydol y 1960au, daeth i adnabyddiaeth â chyfansoddwyr arbrofol a chyfresol eraill megis Pierre Boulez a Karlheinz Stockhausen.

Yn ystod y 1970au, dechreuodd Górecki ymbellhau o gyfresedd ac anghyseinedd eithafol ei ddyddiau cynnar, ac mae Symffoni rhif 3, yn debyg ir darnau corawl Euntes ibant et flebant Op. 32, 1972 ac Amen Op. 35, 1975 a ddaeth oi blaen, yn llwyr ymwrthod â thechnegau or fath. Mae diffyg amrywiaeth harmonig Symffoni rhif 3, ar ffaith ei bod yn ddibynnol ar ail-adrodd yn arwyddocáu cam yn nhaith Górecki tua minimaliaeth harmonig a gweadwaith ymddangosiadol syml ei waith ddiweddarach. Oherwydd natur grefyddol nifer oi gyfansoddiadau yn y cyfnod hwn, mae beirniaid a cherddolegwyr yn ei gorlannu â chyfansoddwyr modernaidd eraill a ymchwiliodd i weadwaith, tonyddiaeth a melodedd radical o syml ac yn llenwi eu cyfansoddiadau ag arwyddocâd crefyddol. Er y defnyddir y term holy minimalism i ddisgrifio gwaith Górecki ac eraill megis Arvo Pärt a John Tavener, nid ywr cyfansoddwyr eu hunain yn cydnabod bod ganddynt yr un dylanwadau.

                                     

2. Cyfansoddi

Ym 1973, gofynnodd Górecki ir arbenigydd llên gwerin Adolf Dygacz am alawon traddodiadol iw defnyddio mewn cyfansoddiad newydd. Cyflwynodd Dygacz bedwar cân a recordiwyd yn rhanbarth Silesia yn ne-orllewin Gwlad Pwyl. Roedd Górecki yn hoff or alaw Kajze mi sie podzioł mój synocek miły i bler aeth, fy annwyl fab ifanc, syn disgrifio galar mam am fab a gollwyd mewn rhyfel; maen debyg y daw o gyfnod Gwrthryfeloedd Silesia 1919–21. Roedd Górecki wedi clywed fersiwn or gân yn y 1960au, ond nid oedd yn hoff or trefniant; gwnaeth geiriau ac alaw fersiwn newydd Dygacz argraff gref arno. Dywedodd "i mi, maen destun rhyfeddol farddonol. Gwyddwn i ddim a fyddai bardd proffesiynol yn creu endid mor bŵerus o eiriau mor gryno a syml. Nid tristwch, anobaith, goddefgarwch neu blethu dwylo sydd yma: dim ond profedigaeth fawr a galaru mam a gollodd ei mab."

Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, clywodd Górecki am arysgrif fras ar wal cell carchar y Gestapo yn nhref Zakopane, wrth droed mynyddoedd Tatra yn ne Gwlad Pwyl. Geiriau Helena Wanda Błażusiakówna oeddynt, benyw or ucheldiroedd a garcharwyd ar 25 Medi, 1944, a hithaun 18 mlwydd oed. Y geiriau oedd "O Mamo nie płacz nie - Niebios Przeczysta Królowo Ty zawsze wspieraj mnie" O! Mama paid â chrio - Perffaith Frenhines y Nef cynnal fi yn wastadol. "Rhaid mi gyfaddef," meddai Górecki, "fod geiriau crand a galwadau am ddial wedi codi fy ngwrychyn erioed. Efallai, yn wyneb marwolaeth, byddwn innau yn galw fel hyn. Ond maer frawddeg a ddarganfûm yn wahanol, bron iawn yn ymddiheuriad neun eglurhad am gael ei hun ir fath drybini; mae hin chwilio am gysur a chynhaliaeth mewn geiriau byr, syml, ystyrlon". Eglurodd yn ddiweddarach, "Yn y carchar, roedd y wal wedi ei orchuddio mewn arysgrifau fel petaent yn sgrechian: Dwin ddi-euog, Llofruddwyr, Dienyddwyr, Rhyddhewch fi, rhaid i chi fy achub i- roedd yr holl beth mor groch, mor sathredig. Oedolion oedd yn ysgrifennu hyn, ond eto dyma ferch deunaw-mlwydd-oed, plentyn bron. Ac mae hi mor wahanol. Nid yw hin anobeithio, nan crïo, nan sgrechian am ddial. Nid yw hin meddwl am hyhi ei hun; a yw hin haeddu ei ffawd neu beidio. Yn hytrach, mae hin meddwl dim ond am ei mam: oherwydd ei mam ywr un bydd yn profi gwir anobaith. Roedd yr arysgrif hon yn rhywbeth hynod. Ac roedd yn codi chwilfrydedd ynof."

Roedd gan Górecki dau destun erbyn hyn: un o ferch iw mab, ac un arall o ferch iw mam. Wrth edrych am un arall fyddain parhau âr thema, penderfynodd ar gân werin o ddinas Oople yn y De, yn dyddio o ganol y 15g. Yn y testun, ceir darn lle maer Forwyn Fair yn siarad gydar Iesu wrth iddo farw ar y groes: "O! fy mab, anwylyd a detholedig, rhanna dy glwyfau âth fam …" Synku miły i wybrany, Rozdziel z matką swoje rany …. Yn ôl Górecki, "maer testun hwn yn werinol, ddi-enw. Felly roedd gennyf dair act yn awr, tri pherson … Yn wreiddiol, fy mwriad oedd fframior testunnau gyda chyflwyniad a chlo. Bu hyd yn oed mi ddewis dau bennill 5 a 6 o Salm 93/94 yng nghyfieithiad Wujek: Gwaradwyddent dy bobl, O Arglwydd, a chystuddient dy etifeddiaeth, lladdent y weddw ar teithwyr, llofruddient blant amddifad." Fodd bynnag, ymwrthododd âr ffurf hon am ei fod yn credu y byddair strwythur yn rhoir argraff fod ei symffoni yn ddarn "am ryfel". Roedd Górecki ai fryd ar oresgyn manylion or fath, a chyfansoddodd ei symffoni ar ffurf tair galarnad annibynnol.

                                     

3. Offeryniaeth ar sgôr

Adeiladwyd Symffoni Rhif 3 ar harmonïau syml, wedi eu gosod mewn arddull moddol gyfoes syn defnyddio moddau cerddoriaeth ganoloesol, ond heb lynnun gaeth i reolau cyfansoddi canoloesol. Bydd perfformiad fel arfer yn para oddeutu 54 munud. Yn ôl disgrifiad Ronald Blum, maer darn yn "alarus, fel Mahler, ond heb drah offerynau taro, cyrn a chôr, dim ond galar llinynnau a soprano unig". Mae tri symudiad marwnadol ir darn, gydar gair Lento ar bob un i nodir tempo araf. Mae llinynau yn tra-arglwyddiaethur gweadwaith cerddorol a phrin fod y gerddoriaeth yn uchel - dim ond mewn llond llaw o fariau y maer ddynameg yn cyrraedd fortissimo. Cyfansoddwyd y symffoni ar gyfer unawd soprano, pedwar ffliwt dau bicolo yn dyblu, pedwar clarinet B fflat, dau fasŵn, dau fasŵn dwbl, pedwar corn F, pedwar trombôn, telyn, piano a llinynnau. Yn anarferol, nid oes nac obo na cor anglais yn y sgôr. Dim ond yn y symudiad cyntaf y maer baswnau, baswnau dwbl a thrombonau yn canu, a hynny dim ond am ychydig fariau baswnau a baswnau dwbl: 339-342 a 362-369; trombonau: 343-348 a 367-369. Yn groes ir arfer mewn sgôr cerddorfaol, nodir yn union sawl llinynnwr sydd eisiau ymhob adran: 16 feiolin cyntaf, 16 ail feiolin, 12 fiola, 10 sielo, ac 8 bas dwbl.

Trwy gydol y rhan fwyaf or sgôr, rhennir y darnau hyn yn ddau ddarn, pob un ar erwydd gwahanol. Maer rhan fwyaf o ddeunydd y llinynnau, felly, wedi ei ysgrifennu mewn deg darn ar ddeg erwydd. Mewn mannau, maer darnau yn cael eu rhannu ymhellach, gyda mwy nag un darn ar yr un erwydd, fel mai deg erwydd syn dal i gael eu defnyddio.

Ysgrifennir y darnau ar gyfer offerynau trawsnodi clarinetau a chyrn yn eu traw clywedol yn y sgôr. Fodd bynnag, cedwir y trawsnodi wythfed arferol ar gyfer y picoli, baswnau dwbl a basau dwbl - ond maer erwyddau yn dangos "8" bach uwchben allwedd y trebl ac "8" bach islaw allwedd y bas i ddangos y trawsnodi. Yn draddodiadol, ni wneir hyn mewn sgorau cerddorfaol, ond fei gwneir gan rai cyfansoddwyr yn yr 20g.

Maer cerddolegydd Adrian Thomas wedi nodi nad oes anghyseinedd yn y symffoni heblaw am ffurfdroeon moddol hynny yw, defnydd achlysurol o donau nad ydynt yn rhan or modd, ac nad oes angen canu penigamp na thechnegau tu hwnt i rai safonol i chwaraer symffoni. Noda Thomas hefyd nad oes "cyfeirio ail-law yn yr arddull, ond pe edrychwyd am ragflaenwyr, gellir eu canfod, o bellter, yng ngherddoriaeth cyfansoddwyr mor amrywiol â Bach, Schubert, Tchaikovsky, a Debussy hyd yn oed."                                     

3.1. Offeryniaeth ar sgôr Lento - Sostenuto tranquillo ma cantabile

Maer symudiad cyntaf fel arfer yn para oddeutu 27 munud, tuar un peth â chyfanswm hyd yr ail ar trydydd symudiad. Maen seiliedig ar alarnad i Fair o gasgliad Caneuon Łysa Góra ym Mynachlog Św. Krzyż ym Mynyddoedd Świętokrzyskie. Mae iddi dair adran thematig, ac maen dechrau gyda chanon syn seiliedig ar thema 24 bar a ailadroddir sawl gwaith. Maer canon yn dechrau â dau lais, ac mae llais arall yn ymuno, nes bod wyth llais gydar ddau uchaf wedi dyblygu wythawd yn uwch, gan wneud cyfanswm o 10 darn; alaw 24 bar yn y modd Aolaidd ydywr thema. Yr ail fasau dwbl syn dechrau, ac maer llais nesaf yn cydio bar yn ddiweddarach bob tro hynny yw, mae cydiad newydd pob 25 bar, pob un yn dechrau pumed perffaith yn uwch nai rhagflaenydd. Golyga hyn fod yr alaw mewn modd gwahanol pob tro maen ymddangos, yn y drefn hon:

 • Modd Micsolidaidd ar D feiola cyntaf
 • Modd Ionaidd ar G ail feiola
 • Modd Aeolaidd ar E ail fas dwbl
 • Modd Locriaidd ar F# ail sielo
 • Modd Aeolaidd ar E ail ran y feiolin gyntaf
 • Modd Lydiaidd ar C sielo cyntaf
 • Modd Phrygaidd ar B bas dwbl cyntaf
 • Modd Doraidd ar A ail ran yr ail feiolin

Wedi canur canon wythlais, caiff ei hailadrodd, ond gyda rhan gyntaf y feiolin gyntaf ar ail feiolin nad ydynt yn canu cyn hynny yn dyblur ail rannau wythawd yn uwch. Wedi hynny, maer canon yn parhau, ond maer lleisiau yn peidio fesul un, or isaf ir uchaf; ond yn hytrach na pheidio â chanu, maer offerynnau dan sylw yn dyblu llais uwch syn dal i ganu. Ymhen hir a hwyr, dawr ganon i ben, gydar llinynwyr i gyd yn gorffen ar yr un nodyn, E4. Maer ail adran yn dechrau wrth ir soprano cydio yn yr un nodyn, ac ynan adeiladun raddol iw huchafbwynt. Yna, maer llinynnau yn ail-gydio â grym yn uchafbwynt y canon agoriadol. Maer drydedd adran Lento - Cantabile semplice yn araf gloir cwbl ynghyd; maen ganon arall yn seiliedig ar yr un alaw âr canon agoriadol, ond gan ddechrau y tro hwn gyda phob un or wyth llais ar ddwy uchaf wedi eu dyblu, ac maer lleisiaun peidio, fesul un, or uchaf ir isaf, gan adael, erbyn y diwedd, dim ond yr ail fas dwbl yn canur alaw unwaith eto.

                                     

3.2. Offeryniaeth ar sgôr Lento e largo - Tranquillissimo

Ysgrifennwyd yr ail symudiad, syn para naw munud, ar gyfer soprano, clarinét, cyrn, telyn, piano, a llinynnau. Dawr geiriau o weddi ir Forwyn Fair a arysgrifwyd ar wal cell yn Zakopane. Yn ôl Górecki, "Dymunwn ir ail symudiad feddu ar gymeriad ucheldirol, nid fel petain llên gwerin pur, ond o awyrgylch Podhale … Dymunwn i ymson y ferch, fel petain ei mwmian, droedior ddeuoliaeth rhwng bod yn afreal bron, ac esgyn dros ben y gerddorfa." Ar ddechraur symudiad, mae drôn gwerinol, A-E, a thamaid alaw, E–G#–F#, syn dod bob yn ail â deuad B-fflat a D isel. Yn ôl Thomas, mae hyn yn creu effaith "sinematig bron … yn awgrymu awyr iach llachar y mynyddoedd". Wrth ir soprano ddechrau ganu, cynhelir ei geiriau gan y gerddorfa nes iddi gyrraedd uchafbwynt ar A-fflat uchel. Dawr symudiad i adfer wrth ir llinynnau dal cord heb dawelu am bron i funud a hanner. Geiriau olaf y symudiad yw dwy linell gyntaf Ave Maria yn y Bwyleg, a genir dwywaith ar yr un nodyn gan y soprano.

                                     

3.3. Offeryniaeth ar sgôr Lento - Cantabile-semplice

Mae cyflymder y trydydd symudiad yn debyg ir ddau flaenorol, ac mae newidiadau cyfrwys ym mywiogrwydd a modd y gerddoriaeth yn ymlygu mwy nag a glywir i ddechrau. Maen para oddeutu 17 munud, ac mae ganddo dri phennill, pob un yng nghywair A lleiaf; yn debyg ir symudiad cyntaf, fei seilir ar amrywiadau a ddatblygir o thema syml. Sefydlir yr alaw yn y pennill agoriadol, ac yn yr ail ar trydydd pennill, ymwelir eto âr themâu crudo a glywyd yn yr ail symudiad. Fel yn yr ail symudiad, seilir y themâu ar wrthdroadau trinod syml a chord seithfed syn rhychwantu sawl wythawd. Wrth ir soprano ganur geiriau olaf, maer cywair yn newid i A fwyaf diatonig pur, yn gyfeiliant, chwedl David Ellis, ir "pennill olaf gorawennus":

Canwch iddo / Adar bach Duw / Gan na all ei fam ei ganfod. A chwychwi, blodau bach Duw / blodeuwch ynghylch / i fy mab cael cysgun ddedwydd.

Dawr gerddorfan ôl i A lleiaf cyn y postliwd yn A fwyaf syn cloir symudiad. Fel dywedodd Górecki ei hun, "Or diwedd daeth walczyk digyfnewid, parhaus, ystyfnig ".                                     

4. Dehongliad

Mae symffoni rhif 3 yn gyflwynedig i Jadwiga Rurańska, gwraig Górecki. Ei ymateb, pan fei holwyd paham a wnaeth hyn, oedd gofyn "I bwy ddylaswn ei gyflwyno?". Dim un waith yw Górecki wedi crybwyll ei ymateb i ddigwyddiadau gwleidyddol neu hanesyddol wrth egluror symffoni. Yn hytrach, maen haeru fod y gwaith yn galw ar y clymau rhwng mam a phlentyn. Mae wedi tybio mai coffadwriaeth ir sawl dioddefodd dan y Natsïaid yng Ngwlad Pwyl yn yr Holocost ywr symffoni, yn enwedig o ystyried y testunnau ddewisodd Górecki. Fei comisiynwyd i ysgrifennu cerddoriaeth yn ymateb ir Holocost yn y 1960s ond ni allodd orffen unrhyw un or darnau a ddechreuodd ir perwyl hwnnw. Er i Górecki ddweud ei fod wedi ceisio creu darn yn ymateb i Auschwitz yn benodol ers nifer o flynyddoedd, maen gwadur dilysrwydd y dehongliad hwnnw o Symffoni rhif 3; maen well ganddo feddwl fod pobl yn gweld y symffoni mewn cyd-destun ehangach. Ceisiodd beirniaid eraill dehonglir symffoni mewn termau ysbrydol, ond mae Górecki yn ymwrthod â hyn hefyd.

Wrth sôn am y symffoni, dywedodd Górecki "Bu farw llawer o fy nheulu mewn gwersylloedd crynhoi. Roedd gen i daid oedd yn Dachau, a modryb yn Auschwitz. Gwyddoch chi fel y mae rhwng Pwyliaid ac Almaenwyr. Ond Almaenwr oedd Bach hefyd - a Schubert, a Strauss. Mae gan bawb ei le ar y ddaear fach hon. Ond mae hyn oll y tu ôl i mi. Felly nid symffoni am ryfel ywr Drydedd Symffoni; nid Dies Irae mohoni; maen Symffoni Caneuon Gofidus arferol."                                     

5. Derbyniad beirniadol a diwylliannol

Cyfansoddwyd Symffoni Rhif 3 ym 1976; yr oedd Górecki, pryd hynny, chwedl y beirniad cerddorol Jane Perlez, "ffigur tanllyd, yn ffasiynol dim ond ymhlith cylch bychan o arbenigwyr brwd ym maes cerddoriaeth fodern". Recordiwyd y symffoni gyntaf yng Ngwlad Pwyl ym 1978 gan y soprano Stefania Woytowicz. Roedd y wasg y tu allan i Wlad Pwyl yn feirniadol iawn o recordiadau a pherfformiadau or symffoni trwyr 1970au hwyr ar 1980au cynnar. Daeth y symffoni dan lach beirniaid a deimlai fod Górecki wedi symyd yn rhy bell or arddull avant-garde sefydledig, ai fod, yn ôl Dietmar Polaczek wrth ysgrifennu ar gyfer yr Österreichische Musikzeitschrift, "yn gwneud dim ond ychwanegu at y sothach dirywiol oedd yn cylchynnu gwir binaglaur avant-garde ". Adolygwyd y perfformiad cyhoeddus cyntaf yng Ngŵyl Royan, dan arweiniad Ernest Bour, gan chwech o feirniaid gorllewinol, pob un ohonynt yn chwyrn eu beirniadaeth. Wrth ysgrifennu ar gyfer Musica, dywedodd Heinz Koch fod y Symffoni yn "llusgo trwy dair hen alaw werin a dim arall am 55 munud di-ddiwedd".

Ym 1985, defnyddiodd y gwneuthurwr ffilmiau Ffrengig Maurice Pialat rhan or trydydd symudiad yn y glodrestr ar ddiwedd ei ffilm Police. Gwerthodd y gerddoriaeth yn dda oi ail-farchnata fel "albwm trac sain", er nad oedd y nodiadau daeth efor recordiad yn dweud fawr ddim am y symffoni, ac ymddangosodd enw Górecki mewn ysgrifen lai nag enwaur prif actorion. Ar ganol y 1980au, defnyddiodd y grŵp cerddoriaeth ddiwydiannol Brydeinig Test Dept Symffoni Rhif 3 yn gefndir i ludweithiau fideo yn ystod eu cyngherddau; defnyddient y symffoni i fynegi eu cydymdeimlad âr mudiad Solidarność oedd Górecki hefyd yn ei gefnogi roedd ei Miserere 1981, yn rhannol felly, yn ymateb i wrthwynebiad y llywodraeth i undebau llafur Solidarność). Tua diwedd y 1980au, canwyd y symffoni fwyfwy ar orsafoedd radio cerddoriaeth glasurol yn yr Unol Daleithiau a Gwledydd Prydain, ar Classic FM yn benodol. Roedd dymchwel comiwnyddiaeth yn hwb i boblogrwydd cerddoriaeth Pwyleg, ac erbyn 1990, roedd y symffoni iw glywed mewn cyngherddau yn Efrog Newydd, Lundain a Sydney. Rhyddhawyd recordiad a wnaed ym 1991 gan yr unawdydd Dawn Upshaw ar London Sinfonietta dan arweiniad David Zinman, ym 1992 gan Nonesuch Records dan y label Elektra. O fewn dwy flynedd, gwerthwyd dros 700.000 copi ledled y byd; esgynnodd y record i rif 6 ar brif siart albymaur Ddeyrnas Gyfunol, ac er na ymddangosodd ar y Billboard 200, arhosodd ar frig siartiau clasurol UDA am 38 wythnos, ac yn y siartiau am 138 wythnos. Maer recordiad Zinman/Upshaw wedi gwerthu dros filiwn o gopïau erbyn hyn.

Yn ôl yr awdur Michael Steinberg, mae llwyddiant y symffoni yn ganlyniad i ffenomen y gryno ddisg, ac er bod y symffonin cael ei pherfformion fyw o hyd, nid ywr tocynnau i gyd yn cael eu gwerthu bob tro. Roedd rhai beirniad, dan dybed pam y daeth y symffoni mor boblogaidd bron i ddau ddegawd ar ôl iddi gael ei gyfansoddi, yn awgrymu iddi gyseinio ag awyrgylch arbennig yn niwylliant poblogaidd y cyfnod. Pendronodd Stephen Johnson, yn A guide to the symphony, ai ffenomen fyrhoedlog oedd llwyddiant masnachol y symffoni, neu a fyddai ganddi arwyddocâd parhaol. Ym 1998, gofynnodd Michael Steinberg a yw pobl "yn gwrando ar y symffoni hon go-iawn? Faint or rhai syn prynur gryn ddisg syn darganfod fod pumdeg-pedwar munud o gerddoriaeth araf iawn gydag ychydig o ganu mewn iaith nad ydynt yn ei deall yn fwy nag y dymunent? A gâi ei ganun gyfeiliant i Chardonnay a brie?" Cymharodd Steinberg lwyddiant y symffoni â ffenomen Doctor Zhivago 1958: "Brysiodd pawb i brynur llyfr; ychydig iawn a lwyddodd iw ddarllen mewn gwirionedd. Wrth ir ffilm ymddangos ym 1965, achubwyd ni oll or anghenraid hwnnw." Synnodd Górecki gymaint â neb ar lwyddiant y recordiad, a thybiodd yn ddiweddarach y gall "bobl ddod o hyd i rywbeth maen nhw ei angen yn y darn hwn o gerddoriaeth…. Rhywsut, bu mi daror nodyn cywir, rhywbeth roeddynt yn ei golli. Rhywle, roedd rhywbeth ar goll iddynt. Teimlaf mi wybod, yn reddfol, beth oedd ei angen arnynt." Rhyddhawyd oleiaf dwsin recordiad arall yn sgîl llwyddiant recordiad Nonesuch recording, a bu ir symffoni fwynhau amlygrwydd mewn nifer o gyfryngau celfyddydol ledled y byd. Defnyddiwyd y symffoni droeon gan wneuthurwyr ffilmiau yn y 1990au i ennyn ymdeimlad o pathos neu ofid, gan gynnwys cyfeiliant i ddamwain awyren yn Fearless ffilm Peter Weir o 1993, ac yn nhrac sain Basquiat, ffilm Julian Schnabel 1996. Ymddangosodd arddangosfa mewn galeri gelf yn Santa Fe, New Mexico ym 1995 oedd yn dangos dim ond celfyddyd weledol a ysbrydolwyd gan y symffoni. Ym 1995, defnyddiodd y grŵp roc Almaenig Faust y symffoni yn y darn diriaethol "Eroberung Der Stille Teil 1" syn ymddangos ar eu cryno ddisg "Rien". Ym 1997, samplwyd y symffoni yn y gân "Gorecki" gan y grŵp trip-hop Seisnig Lamb, a gyrhaeddodd rhif 30 yn siart senglaur Ddeyrnas Gyfunol ym 1997.

                                     

6. Ffynonellau

 • Thomas, Adrian. "Górecki Oxford Studies of Composers". Rhydychen: Clarendon Press, 1997. ISBN 0-1981-6394-0.
 • Thomas, Adrian. "Polish Music Since Szymanowski". Llundain: Cambridge, 2005. ISBN 0-521-58284-9.
 • Layton, Robert, editor. A Guide To The Symphony. Rhydychen: Oxford University Press, 1995. ISBN 0-1928-8005-5.
 • Jacobson, Bernard. "A Polish Renaissance". Llundain: Phaidon, 1995. ISBN 0-7148-3251-0.
 • Steinberg, Michael. "The Symphony: A Listeners Guide". Efrog Newydd: Oxford University Press, 1998. ISBN 0-1951-2665-3.
 • Howard, Luke. "Motherhood, Billboard, and the Holocaust: Perceptions and Receptions of Góreckis Symphony No. 3". The Musical Quarterly, 82, 1998. 131–159