ⓘ Community (cyfres teledu)

                                     

ⓘ Community (cyfres teledu)

Cyfres deledu gomedi Americanaidd yw Community a grewyd gan Dan Harmon a ddarlledwyd ar NBC ac Yahoo! Screen rhwng 17 Medi 2009 a 2 Mehefin 2015. Maer gyfres yn dilyn cast ensemble o gymeriadau a chwaraewyd gan Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase, a Jim Rash mewn coleg cymunedol yn nhref ffuglennol Greendale, Colorado. Maen gwneud defnydd trwm o meta-hiwmor a cyfeiriadau diwylliant pop, yn aml yn parodïo ystrydebau ffilm a theledu.

Seiliodd Harmon y rhaglen ar ei brofiadau ei hun yn mynychu coleg cymunedol. Ysgrifennwyd pob pennod yn unol â thempled "cylch stori" Harmon, dull a ddyluniwyd i greu straeon effeithiol, strwythuredig. Gweithiodd Harmon fel showrunner y gyfres am ei dri chyfres cyntaf, ond collodd ei swydd cyn y pedwerydd cyfres ai ddisodli gan yr awduron David Guarascio a Moses Port. Ar ôl ymateb llugoer ir pedwerydd cyfres gan gefnogwyr a beirniaid, cafodd Harmon ei ail-gyflogi ar gyfer pumed tymor y sioe, ac ar ôl hynny cafodd ei ganslo gan NBC. Comisiynodd Yahoo! Screen y chweched cyfres, yr un derfynol, a ddaeth i ben ar 2 Mehefin 2015.

Derbyniodd Community clod beirniadol am yr actio ar ysgrifennu, ymddangosodd ar restrau "gorau" diwedd blwyddyn nifer o feirniaid ar gyfer 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, a 2015, a datblygwyd dilyniad cwlt.

                                     

1. Gosodiad

Mae Jeff Winger yn cael ei ddiarddel or bar a gwahardd oi gwmni cyfreithiol pan ddarganfyddir ei fod wedi dweud celwydd am feddu ar radd baglor o Brifysgol Columbia. Mae hyn yn ei adael heb unrhyw ddewis ond cofrestru yng Ngholeg Cymunedol Greendale er mwyn ennill gradd dilys. Mae Jeff wedi ei ddenun gyflym at ei cyd-myfyrwraig gweithredydd, Britta Perry, ac yn esgus redeg grŵp astudio er mwyn treulio amser gyda hi.

Fodd bynnag, nid yw pethaun mynd i gynllun pan mae hin gwahodd Abed Nadir, nerd syn caru diwylliant pop, a mae fen dod â chyd-ddisgyblion eraill: Shirley Bennett, mam sengl chrefyddol iawn, gor-gyflawnwr naïf Annie Edison, cyn seren bêl-droed Americanaidd ysgol uwchradd Troy Barnes, ar miliwnydd oedrannus sinigaidd Pierce Hawthorne. Er gwaethaf eu gwahaniaethau, mae aelodaur grŵp yn dod yn ffrindiau agos yn glou.

Wrth gymryd rhai dosbarthiadau gydai gilydd semester ar ôl semester, mae aelodaur grŵp yn aml yn cael eu rhaffu i helpu Deon lliwgar y coleg, Craig Pelton, yn ei gynlluniau i wneud ir ysgol ymddangos yn fwy parchus, yn ogystal â gorfod delio â antics eu hathro ansefydlog ac yn y pen draw eu cyd-ddisgybl Ben Chang.

Mae cyfres un yn dilyn creadigaeth y grŵp astudio gan Jeff, au anturiaethau au anffodion. Mae cyfres dau yn parhau âu hail flwyddyn yn Greendale. Gorfodir Chang i ymrestru fel myfyriwr ac maen ceisio ymuno âr grŵp astudio, wrth gynllunio dial yn eu herbyn yn gyfrinachol. Yn y cyfamser, maer Deon Craig Pelton yn cael ei orfodi i ymladd dros balchder Greendale yn erbyn Deon Spreck o City College, ysgol gelyn Greendale, syn arwain yn y pen draw at frwydr peli paent. Yng nghyfres tri, maer ysgol o dan fygythiad Chang, syn llunio cynllwyn dihiryn i gymryd yr ysgol drosodd. Rhaid i Troy hefyd brwydro i benderfynu fynychur Ysgol Atgyweirio Cyflyru Aer, tebyg i gwlt ai peidio.

                                     

2. Cast a chymeriadau

Maer sioe yn cynnwys cast ensemble o gymeriadau, gan ganolbwyntio ar aelodaur grŵp astudio a grŵp cylchol o staff Coleg Cymunedol Greendale, gan gynnwys y deon.

  • Donald Glover fel Troy Barnes cyfresi 1-5, cyn-seren pêl-droed Americanaidd ysgol uwchradd a gollodd ei ysgoloriaeth i brifysgol haen-uchaf pan wahanwyd ei ddwy ysgwydd trwy wneud fflip ceg, a wnaeth at bwrpas mewn gwirionedd er mwyn dianc rhag pwysau ei enwogrwydd ai boblogrwydd. Mae Troy yn cychwyn y gyfres yn ceisio ymddangos yn cŵl ac yn ymddwyn fel bwli a chwaraewr pêl-droed ystrydebol, ond oherwydd dylanwad Abed syn dod yn ffrind gorau iddo yn gyflym, yn y pen draw maen teimlon gyffyrddus yn croesawu ei ochr nerdy a di-hid.
  • Joel McHale fel Jeff Winger, cyn-gyfreithiwr syn cofrestru yn Greendale ar ôl cael ei wahardd oi gwmni cyfreithiol am honni ar gam fod ganddo radd baglor. Mae Jeff yn lothario coeglyd, cegog, hunanhyderus, sydd trwyr amser yn defnyddio pobl er mwyn cael yr hyn y mae ei eisiau, yn aml i beidio â gwneud unrhyw waith. Fodd bynnag, wrth iddo ddod yn agosach at ei grŵp astudio newydd maen newid rhai oi arferion ai farnau. Dros amser maen fwy parod i gwneud aberthau personol dros ei ffrindiau, ac maen datgelun ddetholus y gall fod yn fwy amyneddgar ac yn llai beirniadol nar hyn y mae dynion alffa eraill yn ei gynnig yn nodweddiadol.
  • Jim Rash fel Craig Pelton, deon Greendale, sydd eisiau ei ysgol i fod yn fwy tebyg i brifysgol go iawn ac y maen mynd i drafferthion eithafol i geisio iw wneud yn hwyl ac yn wleidyddol gywir, wrth egluron aml ei benderfyniadau busnes niferus heb eu datrys. Er ei fod byth yn benodol yn sôn am ei gyfeiriadedd rhywiol disgrifiwyd unwaith fel "pansexual imp" gan yr Is-Ddeon Robert Laybourne, mae en yn crossdresser brwdfrydig, ac mae en gwneud ymdrechion cyson ac yn cyffwrdd ac yn fflyrtion agored gyda Jeff. Y grŵp astudio yw hoff grŵp myfyrwyr y Deon o bell ffordd, ac mae trwyr amser yn gwneud esgusodion i wisgo i fyny a dod i siarad â nhw.
  • Alison Brie fel Annie Edison, ieuengaf y grŵp, yn gor-gyflawnwr gymhelliol, yn drefnus yn ddi-baid, ac yn gymharol ddiniwed. Roedd Annie yn hynod amhoblogaidd yn yr ysgol uwchradd ac arfer bod yn gaeth i Adderall, sydd wedi peri iddi fod yn bryderus iawn, ac i ysu iw brofi ei hun mewn amrywiaeth o grwpiau allgyrsiol er gwaethaf cael ei hystyried eisoes yn naturiol o ddeallus a deniadol gan eraill. Mae hi fel arfer yn hwyliog ac yn hamddenol, ond gall droi’n obsesiynol yn gyflym neu golli ei thymer pan fyddai methu â chyflawni neu pan fyddai wedi cael wrthod rhywbeth y mae hi’n poeni’n gryf amdano, hyd yn oed os yw’n ymwneud â rhywbeth mor syml â beiro.
  • Yvette Nicole Brown fel Shirley Bennett, mam sengl a Christion lleisiol yn mynd ir ysgol i gychwyn busnes brownie. Mae Shirley yn cael ei hystyried fel "mam" y grŵp, ond yn aml gall fod yn ormesol yn ei hawydd i helpu ac arwain ei ffrindiau. Er gwaethaf cael tymer boeth a dechraur gyfres trwy bod yn bryderus tuag at wahanol safbwyntiau, neu diffyg barn, crefyddol, mae Shirley yn berson caredig iawn gyda set gref o foesau.
  • Chevy Chase fel Pierce Hawthorne, miliwnydd syn cofrestru yn Greendale allan o ddiflastod ac fel ymgais oddefol i hunanddarganfod. Mae Pierce yn aml yn groes i weddill y grŵp astudio oherwydd ei haerllugrwydd, ei ddiffyg empathi ai feddwl cul. Er gwaethaf ei natur anghymdeithasol a hunanol, mae Pierce eisiau yn enbyd i bod yn rhan âr grŵp ac weithiau maen cynnig mewnwelediad a chyngor gwych, yn rhannol oherwydd perthynas emosiynol a chamweithredol ei deulu ei hun ag ef.
  • Ken Jeong fel Ben Chang, athro hynod ansefydlog yn Greendale. Mae gwallgofrwydd Chang yn aml yn ei arwain i ymddwyn yn eithafol heb reswm, ac fel arall maen yn ffrind ac yn elyn ir grŵp astudio.
  • Danny Pudi fel Abed Nadir, myfyriwr ffilm o dras Palestina a Gwlad Pwyl, gyda gwybodaeth wyddoniadurol o sioeau teledu a ffilmiau. Mae Abed yn gweld ryngweithio ag eraill trwy ddulliau arferol yn anodd, felly mae aml yn dewis dehongli gweithgareddau bob dydd y grŵp trwy eu cymharu ag ystrydebau ffilm a theledu. Er gwaethaf ei bod allan o gysylltiad â realiti ar brydiau, mae Abed yn arsylwr craff o ymddygiad dynol ac yn aml ef yw aelod doethaf y grŵp.
  • Gillian Jacobs fel Britta Perry, anarchydd hunan-ddiffiniedig, anffyddiwr, ac gweithredwr a deithiodd o amgylch y byd ar ôl gadael yr ysgol uwchradd. Mae Britta yn ymdrechun galed i ymddangos yn rhagweithiol, deallus ac aeddfed i eraill, ond fel rheol mae hin ymddangos yn rhodresgar ac yn rhagrithiol, yn enwedig y rhai syn ymwneud âi nod i ddod yn therapydd. Er nad yw hi mor bydol-ddoeth neu mor hyddysg ag y mae hin meddwl ei bod hi, mae gan Britta awydd gwirioneddol a phwerus i helpu eraill, ac mae ganddi frwdfrydedd ac egni sylweddol yn yr hyn y maen rhoi ei hymdrechion ynddo pun a ywn briodol neu wedi eu camosod.
                                     

3. Episodau

Maer rhan fwyaf o benodaun cynnwys teitlau sydd wediu cynllunio i swnio fel enwau cyrsiau coleg fel "Cyflwyniad i Ffilm", "Anthropoleg 101" a "Caligraffeg Cydweithredol".

Darlledwyd y cyfres cyntaf am y tro cyntaf ar 17 Medi 2009, ar 9:30pm ET Dydd Iau. Ar ôl tair episod, symudwyd y sioe i ET 8:00pm. Ym mis Hydref 2009, cyhoeddwyd bod y sioe wedii adnewyddu am cyfres o dau ddeg dau episod llawn.

Ym mis Ionawr 2010, arbedodd NBC dair episod ychwanegol ar gyfer y tymor cyntaf, yn ei ymestyn i 25 episod. Ar 5 Mawrth 2010, adnewyddwyd Community am ail cyfres ai dangos am y tro cyntaf ar 23 Medi 2010. Ar 17 Mawrth 2011, adnewyddodd NBC Community am drydydd cyfres. Ar 10 Mai 2012, adnewyddwyd Ccommunity am bedwerydd cyfres yn cynnwys 13 pennod. Ar 10 Mai 2013, adnewyddwyd y sioe am bumed cyfres. Ar 30 Mehefin 2014, cyhoeddwyd y byddair sioe yn dychwelyd am chweched cyfres o 13 pennod ar Yahoo! Sgrin.

                                     

3.1. Episodau Webisodau

Yn ogystal âr penodau rheolaidd, cynhyrchodd NBC gyfres o webisodiau. Mae rhai yn canolbwyntio ar fywyd y Deon Pelton ac mae eraill yn cynnwys prosiect Sbaeneg, seibiannau astudio, ac Abed yn copïo bywydau ei ffrindiau au troin ffilmiau. Maer webisodiau hyn iw gweld ar dudalen flaen gwefan Coleg Cymunedol Greendale ar dudalen yr Adran AV.

Ar 2 Mawrth 2012, cyhoeddwyd y byddai tri webisode animeiddiedig wedi eu darlledu yn gyfan gwbl ar Hulu yn arwain at ddychweliad y gyfres ar 15 Marth 2012. Ysgrifennwyd y webisodes hyn gan Dave Seger a Tom Kauffman o Channel 101 au hanimeiddio gan Animax Entertainment, au enw yw Abeds Master Key. Yn y webisodiau, daw Abed yn gynorthwyydd ir Deon Pelton a rhoddir allwedd feistr i Greendale iddo.

                                     

4. Cynhyrchiad

Pwysleisiodd Dan Harmon bwysigrwydd y cast i wneud cysyniad y comedi weithio. "Roedd castio yn 95 y cant o roir sioe at ei gilydd," meddai mewn cyfweliad. Roedd wedi gweithio gyda nifer o aelodaur cast yn gynharach; Roedd gan Joel McHale, John Oliver, a Chevy Chase i gyd rolau cameo ym mhennod 9 o Water and Power, cyfres ffilm fer a gynhyrchwyd gan Harmon ar gyfer Channel 101. Roedd yr actor Chevy Chase wedi bod yn ffefryn gan Harmon ers amser maith. Er nad oedd yn ddymunol i sitcoms i ddechrau, perswadiwyd ef i gymryd y swydd gan ansawdd ysgrifennur sioe. Gwelodd Harmon debygrwydd rhwng Chase ar cymeriad y maen ei chwarae ar y sioe. Er bod Chase yn aml wedi cael ei wawdio am ei ddewisiadau gyrfa, credai Harmon y gallair rôl hon fod yn achubol: "Yr hyn syn gwneud Chevy a Pierce yn arwrol ywr gwrthod hwn i stopio." Roedd rhaid i Harmon rybuddio Chase rhag chwarae "wise-ass" y ffordd y maen aml yn ei wneud yn ei rolau, gan fod cymeriad Pierce yn ffigwr eithaf pathetig sydd fel arfer yn gasgen y jôc ei hun.

Roedd McHale, yn adnabyddus or sioe siarad comedi The Soup ar E!, hefyd fel Chase wedi cael argraff da ar ysgrifennu Harmon. Dywedodd fod "sgript Dan mor ben ac ysgwyddau uwchlaw popeth arall yr oeddwn yn ei ddarllen." Apeliodd McHale at Harmon oherwydd ei ansawdd hoffus, a oedd yn caniatáu ir cymeriad feddu ar rai nodweddion digydymdeimlad heb droir gwyliwr yn ei erbyn. Ar gyfer rôl Annie, roedd Harmon am gael rhywun a fyddain debyg i Tracy Flick, cymeriad Reese Witherspoon or ffilm 1999 Election. Yn wreiddiol, roedd y cynhyrchwyr yn chwilio am Tracy Flick Latina neu Asiaidd, ond ni allent ddod o hyd iddynt. Yn lle hynny fe wnaethant ddod i ben â castio Alison Brie, a oedd yn adnabyddus am ei rôl fel Trudy Campbell ar Mad Men.                                     

4.1. Cynhyrchiad Datblygiad

Seiliodd Harmon syniad Community ar brofiadau bywyd go iawn ei hun. Mewn ymgais i achub ei berthynas gydai gariad ar y pryd, cofrestrodd yng Ngholeg Cymunedol Glendale ir gogledd-ddwyrain o Los Angeles, lle byddent yn cymryd dosbarth Sbaeneg gydai gilydd. Cymerodd Harmon ran mewn grŵp astudio ac, yn erbyn ei reddf ei hun, cafodd cysylltiad agos âr grŵp o bobl nad oedd ganddo fawr ddim yn gyffredin â nhw. "Roeddwn i yn y grŵp hwn gydar penglogau hyn a dechreuais eu hoffi yn fawr," eglura, "er nad oedd ganddyn nhw ddim iw wneud âr diwydiant ffilm ac nid oedd gen i ddim iw ennill ohonyn nhw a dim iw gynnig iddyn nhw." Gyda hyn fel y cefndir, ysgrifennodd Harmon y sioe gyda phrif gymeriad wedii seilion bennaf arnoi hun. Roedd e, fel Jeff, wedi bod yn hunan-ganolog ac yn annibynnol ir eithaf cyn iddo sylweddoli gwerth cysylltu â phobl eraill.

Wrth drafod y broses greadigol y tu ôl ir ysgrifennu, dywed Harmon fod yn rhaid iddo ysgrifennur sioe fel pe bain ffilm, nid sitcom. Yn y bôn, nid oedd y broses yn wahanol iw waith cynharach, heblaw am hyd y rhaglenni ar targed demograffig.                                     

4.2. Cynhyrchiad Ysgrifennu

Mae pob episod o Community wedii hysgrifennu yn unol â thempled Dan Harmon o "gylchoedd stori" a ddatblygodd tran weithio gyda Channel 101. Parhawyd âr dull ysgrifennu hwn trwyr pedwerydd tymor heb Harmon. Mae Harmon yn ailysgrifennu pob episod o Community, syn helpu iddo benthyg ei lais penodol ir sioe. Mae aelodau o staff ysgrifennu’r Community wedi cynnwys Liz Cackowski, Dino Stamatopoulos, Chris McKenna, Megan Ganz, Andy Bobrow, Alex Rubens, Tim Saccardo a Matt Warburton. Yn ogystal, ysgrifennodd yr aelod cast Jim Rash, a enillodd Wobr Academi yn 2011 am gyd-ysgrifennur ffilm The Descendants, episod yn cyfres pedwar.

Maer sioe yn adnabyddus am ei defnydd aml o benodau thematig bob tymor, syn defnyddio ystrydebau a trofegau teledu fel cysyniadau un episod syn chwarae gydag atal anghrediniaeth wrth gynnal parhad y plot. Enghraifft o episod thematig nodedig yw Remedial Chaos Theory" yng nghyfres 3, lle maer cast yn archwilio saith realiti paralel gwahanol yr un noson, gydar un amrywiad allweddol yw rholyn o un dis chwe ochrog mewn gêm o Yahtzee y mae Jeff yn defnyddio i ddiswyddo aelod or grŵp i fynd i ôl pizza y seithfed amrywiad yw nad oedd y dis yn cael rholio o gwbl. Themâu episodau aml yw gwyliau blwyddyn ysgol Calan Gaeaf ar Nadolig ywr mwyaf aml, peli paent, a gwahanol fathau o animeiddio.                                     

4.3. Cynhyrchiad Ffilmio

Roedd ffilmior sioe yn cynnwys llawer o waith byrfyfyr, yn enwedig gan Chevy Chase. Ynglŷn â Chase, dywedodd Harmon ei fod yn" tueddu i feddwl am linellau y gallwch chi gorffen golygfeydd â nhw weithiau”. Soniodd hefyd am Joel McHale a Donald Glover, yr actorion syn portreadu Jeff a Troy yn y drefn honno, fel byrfyfyrwyr medrus. Ar wahân i ychydig o olygfeydd allanol a saethwyd yng Ngholeg Dinas Los Angeles, ffilmiwyd y sioe yn lot Paramount Studios yn Hollywood, California, yn ystod cyfresi un trwy bump. Ar gyfer cyfres chwech, symudodd y gyfres i Ganolfan Stiwdio CBS, ac oedd yn cynnwys golygfeydd allanol o Goleg Dinas Los Angeles am y tro cyntaf ers tymor dau. Defnyddiodd y gyfres y dechneg camera sengl, lle mae pob shot yn cael ei ffilmion unigol, gan ddefnyddior un camera.

                                     

4.4. Cynhyrchiad Trydydd cyfres

Adnewyddwyd y sioe am drydydd cyfres ar 17 Mawrth 2011. Dechreuodd y ffilmio ar ei gyfer ar 25 Gorffennaf 2011. Cafodd Jim Rash, syn portreadur Deon Pelton, ei ddyrchafu i brif cymeriad ar ôl cael rôl achlysuro trwy gydol y ddau gyfres cyntaf. Cafodd Michael K. Williams ei gastio fel athro bioleg newydd y grŵp astudio, syn cael ei ddisgrifio fel cymeriad dwys iawn. Mae John Goodman yn ymddangos fel cymeriad achlysurol trwy gydol y tymor fel Is-Ddeon Laybourne, pennaeth ysgol atgyweirio aerdymheru Greendale, ac maen elyn i Dean Pelton.

Darlledwyd trydedd cyfres Community am y tro cyntaf ar 22 Medi 2011. Ar 14 Tachwedd 2011, cyhoeddodd NBC eu bod yn tynnu Community o’u hamserlen ganol tymor, gan ddisodli’r gyfres 30 Rock a oedd yn ddychwelyd. Dechreuodd fans o gyfres ymgyrch i gael y sioe yn ôl ar yr awyr gan ddefnyddio Twitter, Tumblr, a Facebook, gan trwy creu hashtags megis #SaveCommunity, #SixSeasonsAndAMovie, a #OccupyNBC. Ymatebodd NBC i’r adlach trwy gyhoeddi bod y rhwydwaith yn dal i gynllunio i ffilmio ac darlledur 22 episod gweddill a gynlluniwyd ar ôl yr hiatws amhenodol, ac y byddai dyfiodol y gyfres yn cael ei benderfynu ar ôl i’r episodau a gynlluniwyd darlledu.

Ar 7 Rhagfyr 2011, rhyddhaodd CollegeHumor fideo or enw "Save Greendale with the cast of Community" gan ddefnyddio cast Community yn eu cymeriadau i hyrwyddor gyfres ar ysgol mewn fideo â steil PSA. Ar 22 Rhagfyr 2011, creodd cefnogwyr y gyfres flach mob y tu allan i bencadlys Canolfan Rockefeller NBC yn Ninas Efrog Newydd ar gyfer Occupy NBC. Roedd y fflach mob wedii wisgo mewn dillad Nadolig, yn gwisgo goatees "llinell amser dywyllaf", ac yn canu "O Christmas Troy" o bennod y cyfres cyntaf "Comparative Religion" ac yn llafarganu "Go Greendale, go Greendale, go". Ar 6 Ionawr 2012, cyhoeddodd cadeirydd adloniant NBC, Robert Greenblatt, na chafodd Community ei chanslo, er na soniodd am ddyddiad dychwelyd.

Ar 21 Chwefror 2012, cyhoeddodd y crewr Dan Harmon trwy Twitter y byddair trydydd cyfres yn ailddechrau ar 15 Mawrth 2012, ar yr amser rheolaidd o ddydd Iau am 8:00pm.

                                     

4.5. Cynhyrchiad Pedwerydd cyfres

Disodlwyd crewr a chynhyrchydd y gyfres Dan Harmon fel showrunner y gyfres yn y bedwaredd gyfres, wrth i’r ysgrifenwyr David Guarascio a Moses Port cyd-grewyr Aliens in America cymryd yr awenau fel rhedwyr y sioe ai chynhyrchwyr. Dywedodd Sony Pictures Television, sy’n cynhyrchu’r gyfres ynghyd â Universal Television, y byddai Harmon yn gweithio fel cynhyrchydd ymgynghori, ond honnodd Harmon na chafodd wybod am y fargen ac na fyddai’n dychwelyd mewn sefyllfa heb unrhyw uchelfreintiau gweithredol. Roedd diwedd y trydydd cyfres hefyd yn nodi sawl ymadawiad arall gan gynnwys y cynhyrchwyr gweithredol Neil Goldman a Garrett Donovan, yr ysgrifennwr / cynhyrchydd Chris McKenna ar actor / ysgrifennwr Dino Stamatopoulos. Gadawodd cyfarwyddwyr nifer o episodau a chynhyrchwyr gweithredol Anthony a Joe Russo y sioe hefyd er mwyn cyfarwyddo Captain America: The Winter Soldier.

Yn gynnar ym mis Hydref 2012, gohiriodd NBC première y pedwerydd cyfres, a oedd wedii drefnu ar gyfer Hydref 19, 2012, heb gyhoeddi dyddiad newydd. Ar 30 Hydref 2012, cyhoeddodd NBC y byddair pedwerydd cyfres yn cael ei ddangos am y tro cyntaf ar 7 Chwefror 2013, gan ddychwelyd iw slot amser gwreiddiol o ddydd Iau am 8:00pm.

Ar 21 Tachwedd 2012, cyhoeddwyd bod Chevy Chase wedi gadael y sioe trwy gytundeb ar y cyd rhwng yr actor a’r rhwydwaith. O ganlyniad i amseru ar cytundeb a wnaed, mae cymeriad Chase, Pierce, yn absennol am ddwy episod - ni ymddangosodd yn y ddegfed episod a gynhyrchwyd fel y nawfed, "Intro to Knots", ar ddeuddegfed episod, "Heroic Origins". Ymddangosodd hefyd mewn rôl llais yn unig yn ye episod "Intro to Felt Surrogacy", sef yr episod olaf a gynhyrchwyd ar gyfer y tymor, ac fel rhan oi gytundeb i adael y sioe, roedd yn ofynnol i Chase recordior holl sain ar gyfer y golygfeydd lle ymddangosodd ei gymeriad, ochr yn ochr âr cymeriadau eraill, fel pyped. Roedd diweddglor cyfres, a ffilmiwyd allan o ddilyniant, gan mai hwn oedd yr unfed episod ar ddeg a gynhyrchwyd, yn nodi ymddangosiad olaf Chase ar y sgrin fel aelod rheolaidd or cast. Byddai Chase yn ymddangos mewn cameo ym première cyfres 5.                                     

4.6. Cynhyrchiad Pumed cyfres

Ar 10 Mai 2013, adnewyddwyd y sioe am bumed cyfres. Ar 1 Mehefin 2013, cyhoeddodd Dan Harmon y byddain dychwelyd fel showrunner ar gyfer cyfres pump, gan ddisodlir rhedwyr cyfres pedwar, Moses Port a David Guarascio, gydar cyn-ysgrifennwr Chris McKenna yn dychwelyd fel cynhyrchydd. Ar 10 Mehefin cadarnhaodd Sony Television yn swyddogol ddychweliad Harmon a McKenna am y pumed cyfres. Dychwelodd Dino Stamatopoulos, Rob Schrab ar brodyr Russo hefyd.

Fodd bynnag, penderfynodd yr aelod cast Donald Glover beidio â dychwelyd fel aelod cast amser llawn am y pumed cyfres, gan ymddangos ym mhump episod cyntaf y tair episod ar ddeg yn unig. I wneud lan am absenoldeb Glover a Chase, cafodd Jonathan Banks ei gastio yn y pumed cyfres ym mis Awst 2013 ac ymddangosodd mewn 11 o 13 episod y cyfres, gan bortreadu Buzz Hickey, athro troseddeg. Yn ogystal, ail-ymunodd John Oliver, a chwaraeodd yr Athro Duncan trwy gydol y ddau cyfres cyntaf, ei rôl yn nghyfres 5 ar gyfer nifer o episodau.

Ar 9 Mai 2014, cyhoeddodd NBC ei fod wedi canslo Community. Am sawl blwyddyn cyn ei ganslo, mabwysiadodd cefnogwyr y slogan "six seasons and a movie", llinell or episod "Paradigms of Human Memory" ynghylch etifeddiaeth obeithiol Abed o gyfres byrhoedlog NBC, The Cape. Gwrthodwyd cynigion i barhau âr gyfres gan ddarparwyr ffrydio poblogaidd fel Netflix a Hulu.

                                     

4.7. Cynhyrchiad Chweched cyfres

Ar 30 Mehefin, y diwrnod yr oedd contractaur cast i fod i ddod i ben, cyhoeddodd Yahoo! ei fod wedi archebu chweched cyfres 13-episod i ffrydio ar Yahoo! Screen, gan gynnwys y prif gast ynghyd âr cynhyrchwyr Dan Harmon, Chris McKenna, Russ Krasnoff, a Gary Foster. Meddai Harmon, "Rwyn falch iawn y bydd Community yn dychwelyd am ei chweched cyfres ar Yahoo. Edrychaf ymlaen at ddod ân sitcom NBC annwyl i gynulleidfa fwy trwy ei symud ar-lein." Fodd bynnag, fe wnaeth Yvette Nicole Brown adael i ofalu am ei thad a oedd yn wael, er iddi ymddangos yn westai yn "Ladders" ac "Emotional Consquences of Broadcast Television". Cafodd Paget Brewster ei gastio fel yr ymgynghorydd Francesca "Frankie" Dart a chastiwyd Keith David fel y dyfeisiwr Elroy Patashnik. Dechreuodd y ffilmio ar gyfer cyfres chwech ar 17 Tachwedd 2014, ac ar 8 Rhagfyr 2014, dathlodd y gyfres garreg filltir 100 o epiodau. Daeth y ffilmio i ben ar 27 Mawrth 2015.

Mewn cyfweliad Mehefin 3, 2015 gyda TV Insider, eglurodd Dan Harmon pam y byddai cyfres chwech yn debygol o fod yr olaf or sioe:

"Rydym wedi ffrwydro gyda shrapnel llwyddianus. MAe Dr. Ken nawr yn Dr. Ken. Maen debyg bod gan Alison ei lygaid yr ffilmau. Mae Gillian yn gweithio ar sioe Netflix. Os oedd unrhyw ffordd hydol o gwarantu bod pawb yn dychwelyd ar yr un bryd, gadewch ni ei wneud. Ond bydd lot haws rhoi ffilm at ei gilydd na i cael nhw i gyd i ddweud "Gadewch ni ei rhoi un mwy cyfres!"

Er gwaethaf mantra "six seasons and a movie" y sioe, ni wnaeth Yahoo farchnata cyfres chwech yn ffurfiol fel y cyfres olaf. Ar 30 Gorffennaf 2015, nododd Joel McHale fod Yahoo! "eisiau yn ôl at ei gilydd ar gyfer ffilm anhygoel." Ar 4 Ionawr 2016, cyhoeddodd Yahoo ei fod wedi cau ei wasanaeth Yahoo Screen, ar ôl dileu $42 miliwn, gyda’i raglenni gwreiddiol yn cael eu symud i Yahoo TV er mwyn i’r cyhoedd barhau iw gwylio.                                     

4.8. Cynhyrchiad Ffilm

Mewn cyfweliad yn Mehefin 2014 gyda The Hollywood Reporter, cadarnhaodd Zack Van Amburg o Sony Pictures Television fod ffilm Community yn y camau cynnar oi ddatblygiad. Pan ofynnwyd a oedd gan Sony gynlluniau y tu hwnt ir chweched cyfres, dywedodd Amburg:

"Does dim modd nad ydym yn gwneud ffilm nawr! Rwyn meddwl unwaith bod gennym ffilm, gadewch ni edrych a penderfynu faint yn fwy o Community maer byd eisiau. Byddaf yn dweud celwydd os dywedais dydyn ni heb cael rhai sgyrsiau cynnar syn cyffroes iawn am beth all ffilm potensial fod a pwy all ei cyfarwyddo."

Blwyddyn yn ddiweddarach, ar ôl ir chweched tymor lapio, dywedodd Dan Harmon nad oedd yn barod i gynhyrchu ffilm ar ddiwedd y tymor:

"Dywedais wrth Yahoo, Ni allaf meddwl am ysgrifennu ffilm nes mi gweld eisiau Community. Roeddant eisiau gwneud ffilm yn syth, a gall Yahoo gwneud hwnna. Mae nhw fel yr NSA."

Ym mis Gorffennaf 2016, yn ystod cyfweliad â Larry King Now, sicrhaodd Harmon y bydd ffilm Community" yn digwydd”, wrth fynegi ansicrwydd ar sut i ddechrau ei chynhyrchu. Ym mis Gorffennaf 2017, mewn cyfweliad ag Time, nododd Harmon ynglŷn â ffilm Comunmity, "Yn ddiweddar cefais sgwrs gyda chyfarwyddwr a ywr math o foi y gallai ei bwysau yn y diwydiant wneud i hynny ddigwydd. Am y tro cyntaf ers amser maith, rydw i mewn gwirionedd yn meddwl am hynny eto." Ym mis Tachwedd 2017, dywedodd Harmon wrth The Wrap ei fod ef a Justin Lin yn gweithio i wneud ir ffilm ddigwydd.

Ym mis Ionawr 2018, nododd cyd-seren y gyfres Danny Pudi fod y cast yn dal i fod yn gyffrous am obaith o ffilm, gan nodi, "Mae gennym ni gadwyn destun fach, felly rydyn ni bob amser fel, Rydyn nin barod! Rydyn nin barod!" Ar 23 Mawrth 2018, soniodd Joel McHale ei fod yn dal i fod yn obeithiol am y ffilm, wrth nodi ei fod yn teimlo y byddai dod â’r cyn-gyd-gastiwr Donald Glover yn ôl yn hanfodol i wneud y ffilm yn llwyddiant, er ei fod yn ansicr a fyddai hyn yn ymarferol. Ymhelaethodd McHale: "Byddain wych ei wneud, byddwn in ei wneud mewn munud Efrog Newydd."

Ym mis Mehefin 2019, pan ofynnwyd iddi mewn cyfweliad am gwneud ffilm Community dywedodd Alison Brie, "Ie, rwyn credu y byddwn i." Gan ychwanegu, "Rwyn golygu, drych, mae fel, a ydyn nin mynd i wneud y ffilm? Rwyn teimlo pe bair ffilm Community byth yn cael ei gwneud, dylid ei gwneud ar gyfer Netflix yn unig, a byddain hwyl ei gwneud, ond, rwyn credu y byddain well pe gallem gael pawb iw wneud, felly rwyn teimlo y gallai hynny ei wneud yn anodd."

                                     

5.1. Derbyniad Derbyniad beirniadol

Derbyniodd cyfres cyntaf y sioe adolygiadau cadarnhaol ar y cyfan, gan sgorio 69 allan o 100 yn seiliedig ar 23 beirniad ar Metacritic. Galwodd David Bushman Curadur, Teledu o Canolfan y Cyfryngau Paley Community sioe newydd orau tymor yr Hydref. Rhoddodd Jonah Krakow o IGN 8.5 ir cyfres cyntaf gan ddweud bod Community yn y pen draw wedi rampio i fyny a chyflwyno straeon anhygoel yn ail hanner y gyfres."

Derbyniodd yr ail cyfres clod beirniadol uchel, gan sgorio 88 allan o 100 yn seiliedig ar 4 beirniad ar Metacritic. Graddiodd Emily Nussbaum o New York Magazine a Heather Havrilesky o Salon.com Community fel y sioe orau yn 2010. Yn rhestr 25 cyfres teledu gorau 2010 The AV Club daeth Community yn ail, gan nodi bod yr episodau gorau yw "Modern Warfare", "Cooperative Calligraphy", a "Abeds Uncontrollable Christmas". Enwodd IGN Community y gyfres gomedi orau yn 2010 a 2011.

Parhaodd y clod am y sioe yn y trydydd cyfres, gan sgorio 81 allan o 100 yn seiliedig ar 4 beirniad ar Metacritic. Roedd hefyd ar frig y Pôl Defnyddiwr Metacritig yn y categori Sioe Deledu Orau 2011, gan dderbyn 3.478 o bwyntiau. Roedd Community ar sawl rhestr deledu gorau beirniaid; gan gynnwys ail safle yn ôl Paste, bumed gan HitFix a The Huffington Post, gyntaf gan Hulu ac yn drydydd ar 100 Gorau Popeth TV.com yn 2011.

Yn 2012, rhestrodd Entertainment Weekly y sioe yn #15 yn y "25 Sioe Deledu Gwlt Orau or 25 Mlynedd Ddiwethaf," gyda chanmoliaeth uchel: "Mae perthnasedd y gyfres ar gyfer llinellau stori uchelgeisiol, uchel eu cysyniad ee ond ychydig o sioeau syn barod i ymroi episod gyfan i animeiddio stop-motion, hiwmor meta, a chyfeiriadau diwylliant pop cyson wedi ei helpu i ennill y math o dilyniant gan ffans maen rhaid i rai oi gystadleuwyr comedig ar gyfradd uwch genfigenu ohono." Gwnaeth pôl defnyddiwr ar Splitsider enwi "Remedial Chaos Theory" fel y episod sitcom orau erioed, gan guro pennod The Simpsons "Marge vs. the Monorail".

Roedd yr adolygiadau ar gyfer y pedwerydd cyfres yn gyffredinol yn gadarnhaol, ond yn llai brwdfrydig na derbyniad y tri chyfres cyntaf. Sgoriodd 69 allan o 100 yn seiliedig ar 17 beirniad ar Metacritic. Dywedodd Verne Gay o Newsday fod y sioe "yn bendant dal i fod yn Community, yn dal yn dda ac yn dal i fod heb ddiddordeb mewn ychwanegu gwylwyr newydd." Ar y llaw arall, ysgrifennodd Alan Sepinwall o Hitfix, "Maen teimlo bod Efallai ei bod yn ddigon ir Gymuned, yn rhydd o bwysau graddio NBC, i fyw ei hail fywyd yn rhydd i fod yn rhyfedd ac yn chwareus ac yn arbrofol."

Ers ei episod olaf, mae Community wedi ymddangos ar nifer o restrau syn pennur sioeau teledu gorau erioed. Yn TV The Book: Two Experts Pick the Greatest American Shows of All Time, gosododd beirniaid Alan Sepinwall a Matt Zoller Seitz Communtiy yn rhif 54 yn eu rhestr cyfunol 100 uchaf, gan eu gosod yn yr adran syn dwyn y teitl "Groundbreakers and Workhorses." Yn 2017, gosododd IGN y sioe yn y 51fed safle yn ei 100 safle uchaf o sioeau teledu, gydar awdur Jonathon Dornbush yn ei ddisgrifio "fel llythyr cariad meta ir ffilmiau ar sioeau a ysbrydolodd ef ai grewr, Dan Harmon."